Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Het team ‘Ineke Keizer’ is getraind in het signaleren van geweld in huiselijke kring. Hiervoor hebben wij de training Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gevolgd.

Stappenplan signalering huiselijk geweld

Sinds 1 juli 2013 zijn professionals in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp, justitie en maatschappelijke ondersteuning verplicht de meldcode te gebruiken indien zij vermoeden dat geweld in huiselijke kring plaatsvindt. Bij een signalering volgt het team van ‘Ineke Keizer’ een speciaal ontwikkelt stappenplan. Een signalering hoeft niet te betekenen dat er daadwerkelijk binnen een gezin geweld wordt gebruikt.

Geen meldplicht

De verplichte meldcode is geen meldplicht. Bij een meldplicht dient de professional zijn / haar vermoeden van geweld bij andere instanties te melden. Professionals die volgens de meldcode werken, is in staat zelf te beslissen het vermoeden van huiselijk geweld wel of niet te melden. Het stappenplan biedt bij het maken van deze beslissing houvast.

Meldrecht huiselijk geweld

In de wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is een meldrecht voor huiselijk geweld opgenomen. Professionals in de zorg hebben vaak een beroepsgeheim. Zij zijn een vertrouwenspersoon en mogen geen informatie over hun cliënten aan anderen geven. In sommige gevallen, zoals bij geweld, is het in belang van de cliënt dat de professional vertrouwelijke informatie wel mag uitwisselen (instantie ‘Veilig Thuis’). Ook zonder toestemming van de cliënt.

Controle naleving meldcode

De Inspectie voor de Gezondheidszorg, Inspectie Jeugdzorg, Inspectie Veiligheid & Justitie en Onderwijsinspectie houden toezicht of de professionals een meldcode hebben. Daarnaast controleren zij of elke organisatie / zelfstandige bij een signalering volgens een stappenplan werken. Tevens dienen de professionals op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen rond Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Ineke Keizer voldoet aan de eisen

Het team ‘Ineke Keizer’ voldoet aan de eisen van de meldcode. Om aan deze eisen te blijven voldoen, volgen de medewerkers (regelmatig) trainingen / cursussen. Het stappenplan dat voor het signaleren van huiselijk geweld / kindermishandeling is opgesteld, wordt voortdurend bewaakt.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling